+36 30 722 2794 | WE ARE OPENED FROM 9AM TO 7PM EVERY DAY! | info@budapestluggagestorage.com

GDPR

BELSŐ ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

I. A szabályzat hatálya

 1. Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Társaság teljes egészére. (a továbbiakban: „Társaság”).

II. A szabályzat célja

 1. A Szabályzat célja, hogy biztosítsa a személyes adatok alaptörvény szerinti védelmének érvényesülését, az információs önrendelkezés megvalósulását, továbbá, hogy a Társaság által kezelt személyes adatok tekintetében meghatározza az adatkezelés során irányadó adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági szabályokat.

III. Irányadó jogszabályok

 1. A Társaságnak az adatkezelése során az alábbi jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően kell eljárnia, a jelen belső szabályzatban foglaltak szerint:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.)

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.)

 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)

IV. Értelmező rendelkezések

 1. A GDPR-ban meghatározott fogalmak, amelyek közül jelen belső szabályzat jellegével összhangban az alábbi fogalmak emelendők ki :

 1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 1. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés, fénykép-, hang vagy képfelvétel készítése.

 1. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 1. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 1. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 1. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

 1. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 1. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 1. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 1. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 1. nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

 1. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 1. képviselő: az az Európai Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában.

 1. vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

 1. adatvagyon leltár: az adatkezelő által kezelt személyes adatok körének és jellegének felmérését szolgáló dokumentum.

 1. technikai és szervezési intézkedések: az adatkezelő által az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelően meghatározott eljárásrend annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

V. Az adatkezelés alapelvei

 1. A Társaság az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság).

 1. A Társaság a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség).

 1. A Társaság az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelően a Társaság nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges.

 1. A Társaság adatkezelése pontos és naprakész. A Társaság minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság).

 1. A Társaság a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre (korlátozott tárolhatóság).

 1. A Társaság megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg).

 1. A Társaság felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá a Társaság igazolja ezen megfelelést (elszámoltathatóság). Ennek értelmében a Társaság gondoskodik a jelen belső szabályzatban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről. A Társaság a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolására dokumentációt készít.

VI. Adatkezelési jogalapok

 1. A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább a 13-18. pontban meghatározott jogalapok egyike teljesül:

 1. Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (a továbbiakban: hozzájáruláson alapuló adatkezelés).

 1. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (a továbbiakban: szerződésen alapuló adatkezelés).

 1. Az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (a továbbiakban: jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés).

 1. Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (a továbbiakban: létfontosságú érdeken alapuló adatkezelés).

 1. Az adatkezelés közérdekű vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a továbbiakban: közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés).

 1. Az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (a továbbiakban: jogos érdeken alapuló adatkezelés).

 1. A Társaság egy adott személyes adatkör kezelése vonatkozásában mindig csak egy jogalap alapján végzi az adatkezelést. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés során változhat.

VII. Az adatvagyon leltár

 1. A Társaság a tevékenysége körében végzett adatkezelésre vonatkozó, a GDPR és a jogszabályok által előírt kötelezettségeknek megfelelő technikai és szervezési intézkedések megalkotása céljából adatvagyon leltárt készít. Az adatvagyon leltár tartalmazza a Társaság által kezelt összes adatkört.

 1. A Társaság adatkezelési tevékenységével összefüggésben az adatvagyon leltárban meghatározásra kerülnek az alábbiak:

 1. az érintettek (szolgáltatást igénybevevők és a Társaság területére belépő személyek)

 2. az adatkezelés megnevezése és célja (, a kamerarendszer üzemeltetése a jogsértő cselekmények megelőzését és bizonyítását, valamint a vagyon védelmét szolgálja)

 3. a kezelt adatok köre (Név, lakcíme, születési helye, ideje, anyja neve, email címe, telefonszáma, személyigazolvány illetve útlevél másolatok, a Társaság területére belépőkről készített kamerafelvétel)

 4. az adatkezelés jogalapja ( jogos érdek, hozzájárulás)

 5. az adatkezelés időtartama (a megkereséstől, illetve a szolgáltatás igénybevételétől számított 3 évig kezeli a Társaság az érdeklődök illetve szolgáltatást igénybevevők adatait, a kamerafelvételek a rögzítést követő 15 napig kerülnek megőrzésre)

 6. kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz a Társaság szervezetén belül ( képviselő, jogi személy munkavállalói, a Társaság által megbízott jogi képviselő,, a kamerafelvételekhez a kamerarendszer üzemeltetője)

 7. ki számára kerülhet az adat továbbításra (önkormányzat, rendőrség)

 8. a Társaság adatfeldolgozót nem alkalmaz

VIII. Az érintett jogai és azok érvényesítése

 1. A Társaság a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbiakat biztosítja az érintettek számára.

Tájékoztatáshoz való jog

 1. A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

 1. A Társaság tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást az érintettek számára.

 1. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni.

Tájékoztatás az érintett kérésére

 1. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

 1. A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet az egyéb érintetti jogokra vonatkozó érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 1. A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani.

 1. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 1. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Társaságat terheli.

Kötelező tájékoztatás

 1. Amennyiben a Társaság az adatokat közvetlenül az érintettől szerezte meg (ide értve különösen a szolgáltatásokat igénybevevőket, valamint a Társaság területére belépőket a kamerafelvételek körében), úgy a Társaság mindenképpen tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

 1. a Társaság képviselőjének a személye és elérhetőségei;

 2. a kamerarendszer üzemeltetőjének neve és elérhetőségei;

 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja

 4. a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a Társaság vagy harmadik fél jogos érdekei;

 5. adott esetben a személyes adatok címzettjei

 1. A személyes adatok első megszerzésének időpontjában a Társaság képviselője a fentieken túl az érintetteket tájékoztatja az alábbiakról is:

 1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról

 2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

 3. a hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

 4. a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi Hatóság, továbbiakban: Hatóság vagy NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról;

 5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

 1. A Társaság a kötelező tájékoztatásnak többféle módon tehet eleget.

 1. A 32. pontban foglalt információkat a Társaság (“Adatkezelési tájékoztató” címen) közzéteszi a honlapján – amennyiben van honlapja – olyan módon, hogy az könnyen megtalálható és könnyen elérhető legyen bárki számára.

 1. A honlapon való közzététel mellett vagy helyett, a Társaság választhatja az “Adatkezelési tájékoztató” papír alapon történő hozzáférhetővé tételét, valamint az érintettek részére email-ben történő megküldését is. Ebben az esetben elegendő az adott érintetti körre vonatkozó adatkezelési tájékoztatást az érintett rendelkezésére bocsátani a Társaság hirdetőtábláján való kifüggesztéssel és/vagy az érintett részére email-ben történő megküldéssel.

 1. A kamerarendszer üzemeléséről a Társaság bejáratánál írásbeli tájékoztató van kihelyezve.

Hozzáférés joga

 1. A hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

 1. Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és 31. és 32. pontban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon.

 1. A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az érintett rendelkezésére bocsátja.

 1. Az érintett által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Helyesbítéshez való jog

 1. A helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

 1. A Társaság, az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

 1. A törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, minden jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában.

 1. A Társaság indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre a 17.és 18. pontok szerint alkalmazott adatkezelés jogalapok esetében (közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés)

 4. a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

 5. a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 1. Az érintett törlési kérelmének a Társaság nem tesz eleget, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez.

 1. Amennyiben a Társasághoz törlési kérelem érkezik, a Társaság első lépésként megvizsgálja, hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek érdekében a Társaság elkérheti az érintett tulajdonjogának, haszonélvezeti jogának fennállásának igazolására szolgáló adatokat (pl. adásvételi szerződés, tulajdoni lap), az érintettről nyilvántartott személyazonosító adatok megadását (a Társaság azonban nem kérhet azonosításként olyan plusz adatot, amelyet az érintettről nem tart nyilván).

 1. Amennyiben a Társaságnak eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból törlésre kerüljön.

 1. A Társaság a törlésről jegyzőkönyvet vesz fel annak érdekében, hogy a törlés megtörténtét igazolni tudja. A jegyzőkönyvet a Társaság képviselője vagy az a személy(ek) írja(ák) alá, aki(k)nek erre a munkaköri leírása nyomán jogosultsága van. A törlési jegyzőkönyv tartalmazza:

 1. az érintett nevét

 2. a törölt személyes adattípust

 3. a törlés időpontját.

 1. A Társaság tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

Az adatkezelés korlátozáshoz való jog

 1. A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

 1. A Társaság az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 3. a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 1. az érintett a 17. és 18. pontok szerint alkalmazott adatkezelés jogalapok esetében (közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés) tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 1. Ha az adatkezelés az előző pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 1. A Társaság tájékoztatja a kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

Tiltakozás

 1. A tiltakozás joga az érintettet a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés adatkezelési jogalapok esetében illeti meg.

 1. A Társaság az érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

 1. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

IX. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

 1. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását a Társaság az elszámoltathatóság elvéből következően annak érdekében végzi, hogy az GDPR-nak való megfelelést nyomon tudja követni, és igazolni tudja.

 1. A Társaság a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről legalább az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

 1. adattovábbítás nyilvántartása

 2. érintetti jogok érvényesítése iránti kérelmek és az arra a Társaság által adott válaszok nyilvántartása

 3. hatósági megkeresések és az arra a Társaság által adott válaszok nyilvántartása

 4. adatkezelés megszüntetése iránti kérelmek nyilvántartása

 5. érdeklődök és szolgáltatásokat igénybe vevők nyilvántartása

 6. adatvédelmi incidensek nyilvántartása.

 1. A Társaság vállalkozás a felelősségébe tartozóan végzett, az 56. pontban meghatározott adatkezelési tevékenységekről vezetett nyilvántartásait az alábbi tartalommal vezeti:

 1. a Társaság képviselőjének neve és elérhetősége;

 2. az adatkezelés céljai;

 3. az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;

 4. olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják

 1. A nyilvántartásokat a Társaság elektronikus formátumban.

X. Adatbiztonsági rendelkezések

 1. A Társaság a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

 1. Előzőek értelmében a Társaság köteles garantálni az általa kezelt adatok bizalmasságát, sérthetetlenségét és rendelkezésre állását.

 1. A megfelelő szintű adatbiztonsági intézkedések meghatározása érdekében a Társaság a kezelésében lévő minden egyes adatállományt a védelmi igény szempontjából értékel, és biztonsági fokozatba sorol.

 1. Az egyes adatkezelések biztonsági fokozatának megállapításához elemezni kell:

 1. a kezelt személyes adatok jogosulatlan megismerésével, megváltoztatásával, törlésével, a hardver- és szoftvereszközök megrongálásával járó kockázatot és a várható kárt;

 2. azt, hogy helyreállítható-e a sérült adatállomány, valamint az esetleges helyreállítás ráfordításait, a személyes adatok reprodukálásához szükséges adatforrások rendelkezésre állását, a manuális háttérnyilvántartásból az elveszített adatok pótlásának lehetőségét;

 3. azt, hogy a kezelt személyes adatok jellegére tekintettel indokolt-e megkülönböztetett biztonsági előírásokat alkalmazni;

 4. az adatbiztonságot veszélyeztető más kockázati elemeket;

 1. Az adatkezelés biztonsága megvalósítása érdekében a Társaság fizikai, logikai és adminisztratív kontrollokat alkalmaz együttesen.

 1. A Társaság legalább az alábbi fizikai kontrollokat alkalmazza:

 1. a Társaság képviselője az általa mind elektronikusan, mind pedig papír alapon kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés elkerülése érdekében biztosítja, hogy a kezelt adatokhoz fizikailag ne férhessen hozzá arra jogosulatlan személy (iroda zárása; monitorok olyan módon történő elhelyezése, hogy az azon szereplő adatokra kizárólag a jogosultak láthassanak rá).

 1. A Társaság legalább az alábbi logikai kontrollokat alkalmazza:

 1. a Társaság képviselője biztosítja, hogy az általa kezelt adatokhoz kizárólag az arra megfelelő jogosultsággal rendelkezők férjenek hozzá (a belső számítógépes hálózatba való belépés felhasználó névhez és jelszóhoz kötése)

 1. A Társaság legalább az alábbi adminisztratív kontrollokat alkalmazza:

 1. a Társaság képviselője biztosítja, hogy a személyes adatokhoz való esetleges hozzáférés dokumentációkban nyomon követhető legyen

 1. a Társaság képviselője biztosítja olyan iratkezelési eljárásrend kialakítását, hogy a hozzá tévesen beérkező személyes adatokat tartalmazó iratok a lehető leghamarabb kiszűrésre kerüljenek és azokat a lehető legszűkebb személyi kör ismerje meg

XI. Adatvédelmi incidensek kezelése

 1. Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.

 1. Az adatvédelmi incidenst a Társaság indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a hatóságnak.

 1. Az adatvédelmi incidenst nem kell a hatóságnak bejelenteni, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 1. Amennyiben a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 1. Amennyiben az adatvédelmi incidens hatóság számára történő bejelentése szükséges, úgy a bejelentésben:

 1. ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

 2. közölni kell a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhető­ségeit;

 3. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

 4. ismertetni kell a Társaság által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 1. A 72. pont szerinti tájékoztatásban az érintettel világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell:

 1. a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhető­ségeit;

 2. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

 3. ismertetni kell a Társaság által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 1. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 2. a Társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

XII. Hatályba léptető és záró rendelkezések

 1. A jelen szabályzat 2018. május 25-én lép hatályba.

 

ADATVÉDELMI INCIDENSKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A Párizsi Properties Kft. (továbbiakba: Társaság), mint Adatkezelő tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) (88) preambulum-bekezdése alapján az alábbi szabályzatot alkotja:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A Szabályzat hatálya

A Társaság működése és üzemeltetése során bekövetkező adatvédelmi incidens kezelésére az alábbi eljárásrendet kell alkalmazni.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c.

II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

2.1. Az adatvédelmet sértő események kezelési rendjének célja, tartalma

(1) A szabályzat célja annak elősegítése, hogy a Táraság működésével és üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő adatvédelmet sértő események kezelése egységes rendszerben történjen, kialakulásának megelőzésére, a bekövetkezése esetében annak feltárására, szükség esetén a felelősség megállapítására, intézkedések megtételére sor kerüljön. A szabályzat ennek érdekében rögzíti azokat a fogalmakat, eljárásokat, intézkedéseket, amelyek biztosítják a Társaság működése és üzemeltetése során előforduló, adatvédelmet sértő esemény ismételt előfordulásának megelőzését, és a feltárt események kezelését.

2.2. Az adatvédelmi incidens fogalma, jellemzői

(1) Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

(2) Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, az álnevesítés engedély nélküli feloldását, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.

2.3. Az adatvédelmet sértő események megelőzésével és kezelésével kapcsolatos felelősségek

(1) Az adatvédelmet sértő események megelőzése és kezelése (az eljárásrend kialakítása, a szükséges intézkedések meghozatala) a Társaság képviselőjének a felelőssége.

(2) A Társaság képviselőjének feladata és felelőssége a szabályozottság és a szabályok betartásának biztosítása, amely az adatvédelmet sértő események megelőzésének elsődleges eszköze és a megfelelő kontrollfolyamatok működtetésével érhető el.

(3) Ennek érdekében a Társaság képviselőjének alapvető kötelezettsége, hogy
a) a jogszabályoknak megfelelő szabályozások alapján működjön a Társaság, és ennek érdekében a szükséges, feladatkörükhöz tartozó szabályozások előkészítésre kerüljenek,
b) a szabályozottságát, valamint a szabályok betartását a Társaság közös képviselője folyamatosan figyelemmel kíséri, amely elsődleges feltétele a adatvédelmet sértő események megelőzésének,
c) adatvédelmet sértő esemény észlelése esetén minél gyorsabban kellően hatékony intézkedés történjen annak érdekében, hogy az adatvédelmet sértő eseménymegszüntetésre, a hibás belső szabályozás helyesbítésre kerüljön,
d) a helytelen alkalmazási gyakorlat megszüntetése mellett indokolt esetben a személyi felelősség megállapításra kerüljön, a szükséges intézkedések megvalósuljanak.

(4) A Társaság működését, üzemeltetését érintő, folyamatosan aktualizált belső szabályzatok és az egyéb belső szabályozó dokumentumok, a Társaság 1052 Budapest, Régi posta u. 7-9. fszt.9. alatti irodájában érhetőek el.

2.4. Az adatvédelmet sértő eseményészlelése, feltárása, bejelentése

Az adatvédelmet sértő esemény észlelése a Társaság képviselője, a jogi személy munkavállalói, az ellenőrzést végző belső és külső szervek részéről történhet.

2.4.1. A képviselő, illetve a jogi személy munkavállalója által észlelt adatvédelmet sértő esemény, a bejelentő védelme

(1) Amennyiben az adatvédelmet sértő eseményt a jogi személy munkavállalója észleli, soron kívül köteles értesíteni a Társaság képviselőjét.

(2) A munkavállaló által a képviselőnek jelzett, vagy a képviselő által észlelt adatvédelmet sértő esemény esetén amennyiben az lehetséges, saját hatáskörben kell az adatvédelmet sértő esemény megszüntetése érdekében a szükséges intézkedést meghozni.

2.4.2. Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak:

(1) Az adatvédelmi incidenst, indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a Társaság képviselőjének tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet.

A bejelentésben legalább:
ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
közölni kell a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
(2) Amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.
A Társaság, mint adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze az e cikk követelményeinek való megfelelést.
(3) Az érintettet az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. Az tájékoztatásnak tartalmaznia kell annak leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens, valamint az érintett a természetes személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat. Az érintettek tájékoztatásáról az észszerűség keretei között a lehető leghamarabb gondoskodni kell, szorosan együttműködve a felügyeleti hatósággal, és betartva az általa vagy más érintett hatóságok például bűnüldöző hatóságok által adott útmutatást. Például az érintettek sürgős tájékoztatása a kár közvetlen veszélyének mérsékléséhez szükséges, azonban annak megelőzése több időt igényelhet, hogy a folyamatos vagy azonos jellegű adatvédelmi incidens esetében megfelelő intézkedéseket kell végrehajtani.

(4) Késedelem nélkül meg kell bizonyosodni arról, hogy az összes megfelelő technológiai védelmi és szervezési intézkedés végrehajtásra került-e, egyrészt az adatvédelmi incidens haladéktalan megállapítása, másrészt a felügyeleti hatóságnak történő bejelentés és az érintett sürgős értesítése érdekében. Azt, hogy az értesítésre indokolatlan késedelem nélkül került-e sor, különösen az adatvédelmi incidens jellegére és súlyosságára, valamint annak az érintettre gyakorolt következményeire, illetve hátrányos hatásaira figyelemmel kell megállapítani. A felügyeleti hatóságnak történt bejelentést az e rendeletben meghatározott feladataival és hatásköreivel összhangban történő beavatkozását eredményezheti.
(5) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
(6) Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a GDPR 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.
(7)   Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
– az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
– az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
– a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

2.4.3. Külső ellenőrzési szerv által észlelt szabálytalanság

A felügyeleti hatóság által végzett ellenőrzés szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az általa készített dokumentáció tartalmazza.

2.4.4. Külső személy által észlelt adatvédelmet sértő esemény

Amennyiben külső személy jelzi az adatvédelmet sértő eseményt, a Társaság képviselőjének a bejelentést érdemben kell megvizsgálnia és jegyzőkönyvet felvennie a bejelentés beérkezését követő 3 munkanapon belül.

2.5. Az adatvédelmet sértő esemény megszüntetésére tett intézkedések

2.5.1. A szabálytalanság megszüntetése esetén követendő eljárás

(1) A képviselő, vagy a jogi személy munkavállalója által önellenőrzéssel észlelt, illetőleg az előzetes vagy utólagos ellenőrzés során kiszűrt, a képviselő által elrendelt javítással, helyesbítéssel megszüntethető hiba korrigálása nem igényel szabálytalansági eljárást.

(2) A szabálytalanság megszüntetésére a Társaság képviselőjének kell intézkednie.

(3) Nem kell új szabálytalansági eljárást lefolytatni ugyanolyan típusú szabálytalanság észlelésekor, ha már megkezdődött, de még nem zárult le az esettel megegyező, folyamatban lévő eljárás.

(4) A szabálytalanság kivizsgálásában nem vehet részt, aki elfogult, akitől az ügy tárgyilagos megítélése nem várható el.

2.6. Az adatvédelmet sértő esemény megszüntetése

2.6.1. A Társaság képviselőjének intézkedését igénylő adatvédelmet sértő esemény

Az adatvédelmet sértő esemény észlelésétől számított legfeljebb 3 munkanapon belül a Társaság képviselője köteles a megszüntetés érdekében a szükséges intézkedést megtenni, majd az ügy tanulságairól tájékoztatást nyújt a jogi személy munkavállalói részére, felhívja a figyelmüket a adatvédelmet sértő esemény elkerülésére.

2.6.2. Az adatvédelmet sértő eseményt vizsgáló eljárás eredménye, intézkedési javaslat

Az eljárás eredménye lehet:
a) annak megállapítása, hogy nem történt adatvédelmet sértő esemény és az eljárás intézkedés nélküli megszüntetése (pl. hibás észlelés);
b) adatvédelmet sértő esemény megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelő döntés;
c) további eljárás elrendelése, amely a felelősség megállapítása vagy a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges.

2.6.3. Belső vagy külső ellenőrzés eredménye alapján szükséges intézkedés

(1) A belső szakmai ellenőrzés, valamint IT incidens esetén a képviselőnek intézkednie kell, hogy a megállapítások hatásosan kezelésére kerüljenek.

(2) A külső ellenőrzési szerv által megállapított szabálytalanság esetén az eljárási jelentésben foglalt szabálytalanságokra vonatkozó intézkedési tervet végre kell hajtani.

2.7. Jogkövetkezmények alkalmazás:

(1) A jogkövetkezményekről való döntés kezdeményezése az adatvédelmet sértő esemény megszüntetése a Társaság képviselőjének feladata.

(2) A jogkövetkezmény jellege szerint lehet:

a) jogi jellegű (kártérítési eljárás megindítása, szabálysértési vagy büntetőeljárás kezdeményezése az arra feljogosított hatóságnál),
b) szakmai jellegű (belső szabályozás módosítása, szigorításának kezdeményezése, betartásának fokozott ellenőrzése stb.).

(3) Amennyiben büntető- vagy szabálysértési eljárás kezdeményezésének szükségessége merül fel, a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes szervek értesítését is jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat megindítsa. Az eljárások megindításának kezdeményezésére a képviselő jogosult.

(4) Ha nyilvánvalóvá vált, hogy az adatvédelmet sértő eseményt bejelentő rosszhiszeműen járt el és alaposan feltehető, hogy ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, valamint lefolytatására jogosult részére átadhatók.

2.8. Az adatvédelmet sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések, eljárások nyomon követése

(1) A Társaság képviselőjének feladata az adatvédelmet sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések, eljárások nyomon követése során:
a) az elrendelt eljárások, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások figyelemmel kísérése,
b) a eljárások során készített javaslatok, intézkedési tervek megvalósítása és a végrehajtás ellenőrzése,
c) a feltárt adatvédelmet sértő esemény alapján a további bekövetkezési lehetőségek beazonosítása, szükség esetén a belső szabályzatok, illetve jogszabályok módosításának kezdeményezése,
d) annak vizsgálata, hogy az ellenőrzési nyomvonalban rögzített eljárás az adott adatvédelmet sértő eseményt miért nem szűrte ki, indokolt esetben gondoskodni kell az ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálatáról, helyesbítéséről.

(2) Amennyiben az intézkedések végrehajtása során megállapítást nyer, hogy az alkalmazott intézkedések nem elég hatásosak, a képviselő további intézkedést rendel el.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A 1052 Budapest Régi posta utca 7-9. fszt.9. MŰKÖDTETETT KAMERARENDSZER ÜZEMELTETÉSÉRŐL

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A Párizsi Properties Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

Név: Párizsi Properties Kft.
Székhely: 1052 Budapest, Régi posta u. 7-9.fszt.9.
Weblapok: dfive.hu, rozsa111.com,buyaflatinbudapest.com,budapestluggagestorage.com, galacticapartment.com,chairmansapartment.com
Képviseli: Uzoni Simon Péter ügyvezető
Kapcsolattartás: Uzoni Simon Péter
Telefon: 06 20 449 6888
E-mail: suzoni@gmail.com
Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: Párizsi Properties Kft. 1052 Budapest, Régi posta u. 7-9.fszt.9. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

Az adatkezelés célja:
A kamerarendszer üzemeltetése a jogsértő cselekmények megelőzését és bizonyítását, valamint vagyon védelmét szolgálja.

Az adatkezelés jogalapja:
A csomagmegőrző szolgáltatást igénybe vevők kamerarendszerrel történő adatkezelésről írásbeli tájékoztatást kapnak. A kamerarendszer alkalmazásához és üzemeltetéshez a fentieken kívüli harmadik személyek hozzájárulása önkéntes, a csomagmegőrző helyére történő belépéssel, mint ráutaló magatartással történik. A kamerarendszer üzemeléséről a csomagmegörző területére belépni kívánó harmadik személyek részére jól látható helyen, jól olvashatóan, a tájékozódást elősegítő módon ismertetőt kell elhelyezni.

A kezelt adatok köre:
A csomagmegőrzőn belüli mozgás megfigyelése elektronikus képrögzítéssel, melynek során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek.

Az adatkezelés időtartama:
A kamerafelvételek a rögzítést követő 15 napig kerülnek megőrzésre.

Az adatok megismerésére jogosultak köre:
A Társaság munkavállalói, a kamerarendszer üzemeltetője a rá irányadó szabályok szerint.
Jogsértő cselekmény észlelését követően a jogsértő cselekményről készült kamerafelvétel tárolása és a szükséges eljárás haladéktalan kezdeményezése iránt haladéktalanul intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell az eljáró hatóságot, szervet, hogy a cselekményről kamerafelvétel készült.

Az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:
A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy az érintettek személyes adatait mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel és bizalmasan kezelje. Adattovábbítás külföldre nem történik.

Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.
Érintettek jogai:
tájékoztatáshoz való jog (a kezelt adatok köréről);
hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
helyesbítéshez való jog (amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása);
törlés való jog (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
az adatkezelés korlátozásához való jog;
a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Jogorvoslati tájékoztatás:
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.
Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Budapest, 2018. május 24.

 

ADATVAGYON LELTÁRJA

Felvéve: Budapest, 2018. május 24.

Leltárt felvette: Uzoni Simon Péter ügyvezető

1. Rendelkezésre álló adatok:
Név, e-mail cím, telefonszám kamerafelvételek

2. Az adatkezelés megnevezése és célja:
– a kamerarendszer üzemeltetése a jogsértő cselekmények megelőzését és bizonyítását, valamin vagyon védelmét szolgálja

3. Elektronikus iratkezelés:

Email levelezőrendszer: gmail (suzoni@gmail.com)

– http://dfive.hu
– https://rozsa111.com
– http://buyaflatinbudapest.com/hu/fooldal/
– http://budapestluggagestorage.com/en/luggage-storage/
– http://galacticapartment.com
– http://chairmansapartment.com

Az adatok elektronikus formában történik.
Az elektronikus dokumentumok tárolása a Párizsi Properties Kft. 1052 Budapest, Régi posta utca 7-9. fszt.9. irodahelyiségében lévő számítógépeken történik.

A kamerafelvételek tárolása a rögzítést követő 15 napig a kamerarendszer üzemeltetőjének szerverén történik.